Hanne Vilstrups hjemmeside

HanneVilstrup.dk

Forsiden
Jeg tilbyder
Terapiformer
Supervision
Coaching
Konfliktmægling
Præsentation
Priser
Kontakt

4 forskellige Terapiformer

1. Hvad er Gestaltterapi:

 • En måde at leve i nu'et på
 • En måde at tage ansvar for dig selv og dit liv på
 • Beskæftiger sig med, hvad der ER her og nu
 • Al forandring kræver din opmærksomhed
 • Opmærksomhed er vores vigtigste orienteringsredskab
 • Hvad ser du ?, hvad gør du ?, hvad mærker du ? og hvor mærkes det ?
 • Hvad gør du ikke og hvordan undlader du at gøre det, du i virkeligheden har brug for ?
 • Din kontakt til andre mennesker afhænger af den kontakt, du er i stand til at skabe til dit eget indre liv
 • Der er en sammenhæng mellem dine tanker, følelser og din krops udtryk
 • Integration af følelser i det levende liv er en vigtig del af gestaltterapien
 • Tidligere hændelser der er følelsesmæssigt uafsluttede, binder nu'ets energi
 • Gestaltterapien opløser - hvis du vil det - de mønstre, der forhindrer dig i at være levende og i kontakt med dig selv og andre

Metoden er fænomenologisk

 • at tage den anden for pålydende
 • at møde den anden, der hvor han/hun er
 • at respektere den andens oplevelse
 • at være ved det der ER
 • at sætte fokus på processen - modsat målet
 • at sætte fokus på, hvordan jeg skaber min mening

2. Hvad er kognitiv terapi:

Kognitiv terapi er en veldokumenteret terapiform, der er målrettet, praktisk, aktiv, samarbejds- og korttidsorienteret psykologisk behandling. Der anvendes indlæringspsykologiske metoder og udviklingsprocesser, som har basis i videnskab. De kognitive metoder til behandling af psykiske lidelser er alle evidensbaserede, det vil sige baseret i videnskabelige undersøgelser. Verden over er det en anerkendt psykoterapi, som ofte anbefales som første valg af metode.


Kognitiv terapi eller kognitiv adfærdsterapi, som det ofte kaldes er:

Empirisk baseret

Der er således stærke beviser for, at kognitiv behandling er virksom ved behandling af depression, angsttilstande fra fobier og panik til OCD (tvangstanker og tvangshandlinger) og helbredsangst, skizofreni, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, misbrug, parproblemer og børn.

Kognitiv terapi har vist sig at være lige så effektiv som medicinsk behandling overfor lettere til moderate depressions og angsttilstande og ved sværere psykiske sygdomme er den bedste behandling en kombination af medicin og kognitiv psykoterapi.Praktisk og konkret

De terapeutiske mål er rettet mod at løse helt konkrete problemer. Bedre problemløsere har færre psykiske vanskeligheder. Typiske mål for behandlingen kan være at:
 • reducere angst og uro
 • reducere depressive symptomer
 • reducere tvangstanker og tvangshandlinger
 • mindske bekymringer og negative tanker
 • forøge selvværd og forbedre selvopfattelsen
 • forbedre de sociale færdigheder
 • mindske social isolation og tilbagetrækning
 • kommunikere effektivt med omgivelserne
 • løse bestemte problemer
 • mestre medicinering


3. Hvad er TRE - Traume Realease Exercises

En fantastisk teknik til traume healing og stress reduktion. TRE består af en række øvelser, der er udviklet til at fremkalde kroppens naturlige rystelser, som er med til, at give kroppen, den forløsning den har brug for, for at kunne give slip på gamle følelsesmæssige fastlåsheder. Rystelserne frigiver dybe muskelspændinger i kroppen.

Body Rebalancing Exercises
Ryst dine spændinger af dig! Ryst dig til ro i sindet!

I forbindelse med stressede perioder eller chok, påvirkes nervesystemet og musklernes spændingstilstand. Påvirkningen varer ofte ved, længe efter at "faren" er drevet over.

I særdeleshed påvirkes psoas-musklen. Psoas-musklen og stress er tæt forbundet. Så længe psoas-musklen er spændt, er kroppen i konstant alarmberedskab! Alarmberedskabet sørger for, at vi får ekstra kræfter til at klare pressede situationer. De store muskelgrupper bliver aktiveret, pulsen stiger, pupillerne udvides, så vi meget hurtigt kan reagere overfor en eventuel fare. Samtidig flyttes fokus fra fordøjelse og logisk tænkning.

Denne måde at reagere på er en styrke, der giver ekstra kræfter i pressede situationer. Vi skal blot sørge for at få deaktiveret alarmberedskabet igen. Gennem bestemte øvelser slipper kroppen de spændinger, der blev aktiveret under en stressbelastet periode.

Øvelserne har stor effekt på stress- og angsttilstande, lyske/lændeproblemer og uro/søvnløshed/rastløshed.
Træningen tager udelukkende udgangspunkt i den fysiske balance, som din krop er i lige nu. Gennem bioenergetiske øvelser bringes kroppen i en rysteproces. Rystelsen sætter gang i kroppens naturlige helingsprocesser, der genopbygger kroppens kraft, styrke og balance.

Ud over øvelserne vil sammenhængen mellem krop, psyke og følelser, være et gennemgående tema. Når du kender funktionen og reaktionen i kroppen, kan du med en anderledes opmærksomhed, opleve og rumme dine følelser, adressere dem og bruge dem konstruktivt.Psoas-musklen og stress er tæt forbundet.

Så længe psoas- musklen er spændt, er kroppen i konstant alarmberedskab!
TRE er også godt imod sekundær traumatisering, empatisk træthed og PTSD. TRE og psykoterapi er såvel kropslige som psykologiske metoder til forebyggelse og helbredelse.

Trauma & Tension Releasing Exercises (TRE) er en unik række øvelser, som aktiverer en let skælven/sitren i kroppens muskler. Denne såkaldte neurogene tremor vil langsomt massere og afspænde muskelvævet indefra og ud. I processen reduceres dybe, kroniske muskelkontraktioner, som blev skabt på tidspunktet for de traumatiske eller stressfyldte begivenheder. Du vil blive ledt gennem disse øvelser på en sikker og respektfuld måde.

Anvendelsen af TRE som et selv-diagnostisk værktøj og helende proces er designet så udøveren kan engagere sig i sin egen terapeutiske proces med eller uden hjælp af en terapeut. I de fleste tilfælde er disse øvelser sikre nok til at blive praktiseret på egen hånd, eller sammen med en støttegruppe eller i en familie. I mange tilfælde kan der ses umiddelbare resultater med hensyn til stressreduktion og lindring af visse PTSD-symptomer.

4. Hvad er PESSO - PBSP

 • En terapeutisk metode, hvor hjernen bliver reprogrammeret, de gamle erindrinskort bliver modificeret og nogle nye bliver lagt ind.
  Det hele er båret af en ubetinget tillid til, at det enkelte menneske ved, hvad det har brug for og drives af en dyb menneskelig indsigt om, at blive imødekommet.

  Her følger en beskrivelse af Gøran Bergstrøm, som er uddannet som bioenergetisk analytiker og er medlem af Psykoterapeut Foreningen. Han har i mange år fulgt Al Pesso, grundlæggeren af pessosystemet, og interesserer sig især for parallellerne mellem pessosystemet og den nyere hjerneforskning, som den bliver præsenteret af Antonio Damasio i hans bøger: Descartes fejltagelse og Fornemmelsen af det der sker.

  Al Pessos terapiform udsprang i 60erne fra dansen, hvorfra den udviklede sig til en unik og sofistikeret form for gruppeterapi, hvor betydningen af hukommelsesbilleders påvirkning af kropsbevidstheden ligger tæt op ad de nyeste tanker inden for neurologien.

  "Vi fødes med en kraftfuld genetisk natur.
  I generne er der allerede fra begyndelsen af billeder, som vi har nedarvet fra menneskearten. Vi kan kalde dem for vores genetiske erindring.
  Disse billeder repræsenterer en viden om, hvordan man bedst overlever eller sagt på en anden måde, hvordan vi skaber os et godt liv.
  Som nyfødte kan vi ikke klare denne opgave alene men er afhængige af dem omkring os. Denne hjælp tager vi for givet, derfor kan vi tale om, at der i den genetiske erindring ligger en forventning, som vi kan kalde den genetiske forventning. Vi forventer fx, at når vi skriger, vil der komme nogen og finde ud af, hvad vi har brug for.
  Hvis disse mennesker omkring os skal opfylde vores genetiske forventning, skal de grundlæggende forsyne os med plads, næring, beskyttelse, støtte og grænser.
  I starten helt fysisk konkret, siden hen på psykisk vis (moralsk opbakning, opmuntring, psykisk råderum m.m.), for at vi til sidst skal kunne tage det ind i systemet som en integreret del af os.

  I løbet af livet bliver der puttet nye kort ind hele tiden. Når vi iagttager noget, der kommer os i møde fra den ydre verden, går det straks ind i databasen, og her bliver der søgt efter alle kort, der ligner det, vi lige har iagttaget.
  Betydningen af det iagttagede bliver fortolket ud fra disse kort, og det næste der sker er, at der på grundlag af alle disse data opstår en reaktion i kroppen der til sidst eventuelt fører til en eller anden handling. Antonio Damasio kalder denne kropsreaktion for en somatisk markør.
  Udfra dette kan vi forstå, at handlingen helt og holdent er afhængig af, hvilke kort, der befinder sig i databasen. Samtidig står det også klart, at der er to sæt erindringer, der virker sammen. Den genetiske erindring, vi fødes med, og en selvbiografisk erindring, som vi erhverver undervejs.
  Vores oplevelse af nuet er med andre ord baseret på en kombination af disse to typer erindringer. Vi kunne således kalde nuet “det erindrede nu", et nu som bygger på fortidens og artens erfaringer, og som i kraft af disse har forventninger til fremtiden.

  Hvis forventningen bliver skuffet dvs. hvis vi lader energien fortsætte ud i en aktion, og der opstår en interaktion, der ikke passer til forventningen vil vi opleve noget ufuldstændigt eller traumatisk. Måske er der slet ingen interaktion, eller der er en fjendtlig interaktion. Hvis dette er tilfældet, vil der opstå en mangel eller traumesituation, som barnet føler sig nødt til at tilpasse sig

  Der vil da komme kort i databasen med modstridende informationer med forvirring til følge, hvilket giver sig udslag i, at jeg får et fordrejet billede af mig selv og verden og deraf følgende uhensigtsmæssig adfærd. For at sige det temmeligt kort: Pessos metode går ud på at modificere nogle af kortene og at sætte helt nye ind ved siden af de gamle. Helt nye er de dog ikke, for de nye kort findes latent i systemet i form af "huller" og “længsler" efter at få hullerne fyldt ud.

  Når vi ikke er os det bevidst, ligger længslen latent nedenunder og forårsager depressioner, uhensigtsmæssige tilknytninger og handlinger i et forsøg på at blive indfriet

  Pesso udnytter dette sugende hul ved at prøve, symbolsk og med tilbagevirkende kraft, at putte noget ind i det, lige det som den pågældende har manglet. Og da sker der bemærkelsesværdige ting.


  En vigtig pointe i pessoterapien er begreberne egosvøbning (egowrapping) og pilotfunktionen. Pesso er meget kategorisk omkring ikke at lade klienterne gå ned i totale regressioner. Hvert skridt på vejen ned i de erindrede historiske følelser bliver forsynet med ego verbalt og ved hjælp af sanserne. Det bliver egosvøbt.

  Omnipotente følelser, fx i forhold til både styrke og sårbarhed, bliver afløst af fornemmelser af, at alt har sin begrænsning. Klienten lærer sin rette størrelse at kende.

  Det er her, de gamle selvbiografiske kort bliver modificerede ved hjælp af en ny interaktion

  Vi ser tit, at klienter ikke lader de traumatiserede dele af personligheden blive påvirket af positive oplevelser. Det er, som om det traumatiske mønster er ubrydeligt og når det bliver aktiveret enerådende.

  Pilotfunktionen er den instans, som overvåger hele databasen samtidigt. Den ser både de traumatiserede dele og de nyerhvervede positive muligheder. Man kan forestille sig piloten siddende i databasens hovedcentral og overvåge alle kort samtidigt. Det terapeutiske arbejde går i høj grad ud på at kultivere denne funktion.""

Læge, Terapeut, Psykoterapi, Psykoterapeut, Hanne Vilstrup, Terapi, Psykoterapi, Silkeborg, Gestalt, Gestaltterapi. Denne hjemmeside har til formål at informere om de aktiviteter, som læge Hanne Vilstrup tilbyder indenfor terapi. Du er velkommen til at kontakte på telefon eller på email. Terapeut, Midtjylland, Gestaltterapeut, Udredning, Samtale, Jylland, Ege Alle, Peter Hven, Hanne Tuborg Vilstrup, Ege Alle 129, 8600 Silkeborg

Læge og psykoterapeut Hanne Vilstrup
Har du kommentarer til siden: Webmaster
Tilbage til Forsiden